زنبورهای عسل، سامورایی های جان بر کف!

زنبورهای سرخ همیشه بعنوان یکی از ترسناکترین حشرات شناخته شده اند. کسانی که از این زنبورها نیش خورده اند، هیچگاه خاطره ی دردناک آن را فراموش نمی کنند. این زنبورهای گوشتخوار دشمن قسم خورده ی زنبورهای عسل هستند و در هر فرصتی که پیدا کنند، از سلاخی کردن این حشرات دریغ نمی کنند. اما نیش زنبورهای عسل در خیلی از اوقات به این زنبورهای سرخ، کارگر نیست و عملا دفاع بصورت انفرادی را ناممکن می سازد...
اما قدرت جمع می تواند حتی بزرگترین و جسورترین دشمنان زنبورهای عسل را نیز از بین ببرد!
وقتی یک زنبور سرخ به کندوی "زنبورهای عسل ژاپنی" حمله می کند، شروع به پراکنده کردن بوهایی (فرومون) می کند تا دوستان خود را هم به این مهمانی دعوت کند. زنبورهای عسل هم با سرعت تمام به دور زنبور مهاجم گلوله ای تشکیل می دهند، اما در این گلوله ی زنبوری چه اتفاقی رخ می دهد؟

زنبورهای عسل ژاپنی می توانند تا دمای 50 درجه ی سانتیگراد هم زنده بمانند، پس با لرزاندن ماهیچه های پروازی، دمای مرکز گلوله را تا 46 درجه سانتیگراد افزایش بدهند. این دما و غلظت بالای دی اکسید کربن داخل گلوله، برای زنبورسرخ غیرقابل تحمل است و خیلی سریع باعث کشته شدن آن می شود. البته در این عملیات تعدادی زنبورعسل هم کشته می شوند، اما در غریزه ی خدادادیِ این سامورایی های جانفشان، کار کردن، پرستاری کردن و جان بازی یک معنا را دارد.

زنبورهای جمع شده به دور مهاجم

شرح تصویر : گلوله ی زنبوری به دور زنبور سرخ

زنبورهای جمع شده به دور مهاجم از نگاه دوربین حرارتی

شرح تصویر : تصویر برداری با دوربین مادون قرمز

(لکه های قرمز نشانگر دمای 48 درجه سانتیگراد هستند)

 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار            هر ورقی دفتریست معرفت کردگار